info@mavira.ir

31 30 30 91 021

info@mavira.ir

17:00 - 9:00

شرکت های فنی از محدودیت هواوی ، بالک با هزینه پشتیبانی می کنند

ما با ملت مستضعف و صالح نکوهش می کنیم و از مردانی که چنان فریب خورده و آزمایشی هستند که با جذابیت های لذت لحظه ای تحقق یافته اند و چنان از اشتیاق کور شده اند ، متنفر هستند که نمی توانند درد و مشکلی را که پیش بینی می کنند پیش بینی کنند. تشخیص… ادامه خواندن شرکت های فنی از محدودیت هواوی ، بالک با هزینه پشتیبانی می کنند